דלגו לתוכן המרכזי

מוסדות התנועה

הנהלת הליכוד

צורי סיסו
מנכ"ל וראש אגף מוניציפאלי 03-6210605
ראש אגף מחשב ורישום חברים 03-6210604

מנהלת לשכת יו״ר תנועת הליכוד
איילת סליק כהן
050-5656967

אלי חזן
מנהל אגף הסברה וקשרי חוץ של תנועת הליכוד
דואר אלקטרוני: [email protected]

וואטסאפ אגף מחשוב: 054-5838544

 

צעירי הליכוד:

צעירי הליכוד הינו הגוף הרשמי של תנועת הליכוד המאגד את פעילות הצעירים בליכוד. חברות וחברי ליכוד צעירים רואים במפלגת הליכוד בית אידאולוגי ורואים עצמם כדור ההמשך בעשיה הציבורית, הן במסגרת תנועת הליכוד והן במסגרת המדינה. צעירי הליכוד מקיימים פעילויות מגוונות אשר תכליתן ביסוס מעמד הצעירים בתנועה ויצירת שורש לדור העתיד של הליכוד.

אנו מזמינים את כל חברי הליכוד הצעירים אשר רוצים להשפיע ולקחת חלק בפעילות צעירי הליכוד ליצור עימנו קשר ולהצטרף.

 

מרכז הליכוד:

מרכז הליכוד הינו הגוף המחליט בכל ענייני התנועה בין ועידה לוועידה, במידה שהסמכות אינה שמורה בחוקה למוסד אחר. הוועידה והמרכז מוסמכים לקבל החלטות ולשנותן. המרכז מוסמך לשנות את החוקה ברוב של חבריו. המרכז רשאי ברוב של חבריו לשנות החלטה של הוועידה. כל החלטה כזו של המרכז תובא לידיעתה של הוועידה הבאה שלאחר קבלת אותה החלטה ותוקף החלטת המרכז יפקע, אם לא תאושר ע"י הוועידה. החלטה על התקשרות של התנועה עם גוף פוליטי אחר תתקבל במרכז, והיא טעונה רוב של חברי המרכז. המרכז יתכנס מידי שישה חודשים ולפחות פעם אחת בשנה.
סדר היום ומועד הכינוס של ישיבת המרכז, למעט ישיבה שתזומן לפי סעיף 84(א), יתואמו בין יו"ר מרכז לבין יו"ר התנועה. במקרה של חילוקי דעות תכריע עמדת יו"ר התנועה.
יו"ר המרכז: חיים כץ

 

 

לשכת הליכוד:

לשכת הליכוד הינה הגוף הדן בכל הנושאים המדיניים, הכלכליים, החברתיים והבין מפלגתיים המצויים על סדר יומה של תנועת הליכוד.
יו"ד הלשכה ישב בראש ההנהלה, והחלטותיה יחייבו את נציגי התנועה ברשויות הממלכתיות ובכל הגופים הציבוריים האחרים, ככל שאין הן מצויות בסתירה להחלטות המרכז ומבלי לפגוע בסמכויות חברי הסיעה בכנסת ויו"ר התנועה.
סדר היום ומועד הכינוס של כל ישיבת לשכה או הנהלה יתואמו בין יו"ר הלשכה לבין יו"ר התנועה. במקרה של חילוקי דעות תכריע עמדת יו"ר התנועה.
יו"ר הלשכה: דוד ביטן

 

מזכירות הליכוד

מזכירות הליכוד הינו הגוף הבוחר, עפ"י הצעת יו"ר התנועה, את מנכ"ל התנועה ואת מנהלי האגפים הביצועיים של התנועה. המזכירות מגדירה את סמכויותיהם ואת תחומי פעולתם, ומנחה ומפקחת עליהם במילוי תפקידיהם. המזכירות רשאית לכונן מבין חבריה ועדות משנה בתחומי עיסוקה השונים של מנהלת התנועה. המזכירות נבחרת ע"י מרכז הליכוד, וחוץ מהנבחרים במרכז, השרים וחברי הכנסת יהיו חברים במזכירות בתוקף תפקידם. כמו כן ישנה הבטחת ייצוג למחוזות ולמגזרים. 

יו"ר המזכירות: השר ישראל כץ
כתובת: רח' המלך ג'ורג' 38 תל-אביב, קומה 12.  
טלפון: 03-6210826

 

בית הדין של הליכוד:

בית הדין הוא המוסד השיפוטי העליון של התנועה. בכל ענייני התנועה יהיו חברי התנועה, רשויותיה ומוסדותיה כפופים לשיפוט בפני בית הדין של התנועה בהתאם בהתאם לחוקה זו.

כתובת: רח' המלך ג'ורג' 38 תל-אביב
טלפון: 03-6210715

דואר אלקטרוני: [email protected]

 

היועץ המשפטי של תנועת הליכוד

היועץ המשפטי של התנועה מייעץ למפלגה ולמוסדותיה, בניהן הוועידה, המרכז, המזכירות, הלשכה, ועדת החוקה, ועדת הבחירות המרכזית וכן לחברי התנועה, לגבי אופן התנהלותם על פי הדין ועל פי חוקת התנועה. כמו כן הוא מייצג את התנועה ואת מוסדותיה בפני בית הדין של התנועה, בפני ערכאות משפטיות חיצוניות ובפני רשויות ממשל שונות כגון: רשם המפלגות ומבקר המדינה.

היועץ המשפטי של תנועת הליכוד: עו"ד אבי הלוי
כתובת: כנרת ( מושבה ) ד.נ עמק הירדן 15105
טלפון: 04-670-9443 פקס: 04-670-9330
דואר אלקטרוני: [email protected]

 

המבקר הפנימי של תנועת הליכוד

המבקר הפנימי של התנועה מוסמך לבדוק ולבקר מינהל תקין וטוהר מידות במנגנון התנועה, במוסדותיה, בסניפיה וכן בחוגים ובמסגרות שהוקמו על-ידה, וכן את הפעולות הכספיות של התנועה מוסדותיה וסניפיה, התאמתן לתקציב וסבירותן, ואת כל הנושאים המתייחסים לתנועה שיופנו אליו על-ידי מוסד של התנועה. המבקר הפנימי הינו המוסד לביקורת של התנועה כהגדרתו בחוק המפלגות.

 

המבקר הפנימי: עו"ד שי גלילי
כתובת: בן גוריון 33, הרצליה
טלפון: 052-2905663, פקס: 153-522905663
דואר אלקטרוני: [email protected]